Velika nagradna igra

Zaštita osobnih podataka i kolačići

 • Pojmovi
 • Pružalac usluge - Ateli, s.r.o. Matični broj: 29157013 sa sjedištem na Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Češka Republika
 • Korisnik - Fizička osoba koja sa Pružaocem usluge sklapa ugovor o uslugama prema Uvjetima korištenja - usluge virtuelne galerije

 • 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 • 1.1 Obrađivač osobnih podataka, prema čl. 4 tačka 7 GDPR-a je Pružalac usluge.
 • 1.2 Osobni podaci su sve informacije o identifikovanoj fizičkoj osobi; identifikovano fizička osoba je fizička osoba koju je moguće direktno ili indirektno identificirati pomoću određenog identifikatora kao što je npr. ime, identifikacioni broj, adresa, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više posebnih elemenata tjelesnog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta ovog fizičkog lica.
 • 1.3 Pružalac usluge nije imenovao poverenika za zaštitu osobnih podataka.
 • 1.4 Pružalac usluge obrađuje osobne podatke koje mu je korisnik pružio ili podatke koje je dobio na osnovu Ugovora o uslugama prema Uvjetima korištenja - usluge virtuelne galerije.
 • 1.5 Pružalac usluge obrađuje identifikacione i kontaktne podatke i podatke neophodne za ispunjavanje ugovora korisnika.
 • 1.6 Zakonski opravdan razlog za obradu osobnih podataka je:
  1. ispunjavanje ugovora prema čl. 6 stav 1, slovo b) GDPR,
  2. legitimni interes pružaoca usluge za pružanje direktnog marketinga (pre svega za slanje prodajnih akcija i novosti) prema čl. 6, stav 1, slovo f) GDPR
 • 1.7 Svrha obrade osobnih podataka je:
  1. pružanje usluge i ispunjvanje prava i obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama; prilikom registracije uvek je potrebno uneti osobne podatke koji su neophodni za dalje korištenje usluga i za zaključivanje i ispunjenja ugovora o uslugama. Bez pružanja osobnih podataka nije moguće zaključiti ugovor o uslugama.
  2. slanje prodajnih akcija i ispunjavanje ostalih marketinških aktivnosti.
 • 1.8 U skladu sa čl. 22 GDPR, korisnik daje svoju saglasnost sa obradom podataka ako se registruje na virtuelnoj galeriji ShipGratis.
 • 1.9 Pružalac usluge čuva osobne podatken:
  1. do roka neophodnog za ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz Ugovora o uslugama (do 15 godina od okončanja ugovornog odnosa)
  2. do trenutka poništenja saglasnosti za obradu osobnih podatakau svrhe marketinga, maksimalno 5 godina, u slučaju da su podaci obrađeni na osnovu saglasnosti
 • 1.10 Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, pružalac usluge će obrisati osobne podatke.
 • 1.11 Primaoci osobnih podataka (poddobavljači pružaoca usluge) su subjekti:
  1. koji učestvuju u pružanju usluga
  2. koji osiguravaju usluge virtuelnog prostora
  3. koji obezbeđuju marketinške usluge
 • 1.12 Pružalac usluge može predati osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji
 • 1.13 U skladu sa Uvjetima utvrđenim u GDPR, korisnik ima pravo:
  1. pravo na pristup svojim osobnim podacima podacima prema čl. 15 GDPR
  2. pravo na korekciju osobnih podataka prema čl. 16 GDPR, eventualno ograničeno uređivanje istih prema čl. 18 GDPR
  3. pravo na brisanje osobnih podataka prema čl. 17 GDPR
  4. pravo na prigovor protiv obrade podataka prema čl. 21 GDPR
  5. pravo na prenosivost podataka prema čl. 10 GDPR
  6. pravo na poništenje saglasnosti sa obradom osobnih podataka i to elektronski putem korisničkog servisa
 • 1.14 Dalje korisnik ima pravo da podnese tužbu Povjereniku za zaštitu osobnih podataka u slučaju da posumnja da je njegovo pravo na zaštitu osobnih podataka narušeno.
 • 1.15 Pružalac usluge izjavljuje da je iskoristio sve tehničke i organizacione mere u cilju zaštite osobnih podataka.
 • 1.16 Pružalac usluge izjavljuje da pristup osobnim podacima podacima imaju samo lica kojima je on poverio pristup.
 • 1.17 Slanjem registracionog formulara, korisnig potvrđuje da je upoznat sa Uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u potpunosti prihvata.
 • 1.18 Korisnik se slaže sa ovim Uvjetima zaštite osobnih podataka i izjavljuje da je upoznat sa njima i da ih u potpunosti prihvata zaključivanjem ugovora o uslugama, učešćem u nagradnoj igri, prijavljivanjem na novosti (newsletter), pisanjem članka u diskusijama, korištenjem korisničkog servisa, popunjavanjem email adrese, čak i ako ne dovrši porudžbinu, prijavljivanjem na obaveštenja u pretraživaču itd.
 • 1.19 Pružalac usluge ima pravo da izmeni ove Uvjete. Korisnik će biti obaviješten o novoj verziji Uvjeta.

 • 2. KOLAČIĆI
 • 2.1 Datoteke “kolačići” su male tekstualne datoteke koje se skladište u Vašem uređaju ili u njegovoj memoriji. Ove datoteke omogućavaju zabilježiti informacije o posjeti korisnika, podešavanju njegovog pretraživača, komunikativni jezik koji korisnik preferira i ostale informacije.
 • 2.2 Korisnik nema nikakve obaveze u pogledu kolačića
 • 2.3 Datoteke kolačići obrađuje pružalac usluge i to automatski.
 • 2.4 Skladištenje kolačića korisnik može jednostavno sprečiti podešavanjem internet pretraživača ili sličnog programa u svom uređaju. Protiv obrade kolačića možete podneti prigovor putem korisničkog servisa.
 • 2.5 Datoteke kolačići koje koristi pružalac usluge, u pogledu njihovog roka trajnosti, je moguće podeliti na dva osnovna tipa. Kratkotrajni, tzv. “sezonski kolačić” koji samo privremeno ostaje u pretraživaču korisnika sve dok ga korisnik ne isključi i “dugotrajni kolačić” koji ostaje sačuvan u uređaju mnogo duže ili dok se ručno ne uklonia (rok čuvanja kolačića zavisi od podešavanja samotnog kolačića i pretraživača).
 • 2.6 Neki kolačići mogu saklupljati informacije koje kasnije koriste treće strane (ugovorni partneri pružaoca usluge) i koje direktno podržavaju njegove reklamne aktivnosti (tzv. kolačić trećih strana). Prema ovim podacima, pak nije moguće identificirati korisnika.